Thomas Bauer – PG Humboldforum Berlin am 19.04.2010 in Berlin

Rekonstruktion historischer Fassaden – Bauarten

a) Schloss Dresden Ostflügel – Massive Mauerwerkswand
b) Palais Thurn und Taxis Frankfurt – 2 schalige Aussenwand
c) An der Frauenkirche 16/17 Dresden – 1 schalige Aussenwand